Dokumenty

Nadácia Aevis

Základným dokumentom Nadácie Aevis je Nadačná listina. V nej je definovaný predovšetkým verejnoprospešný účel nadácie, orgány nadácie ako aj mechanizmy jej fungovania a spravovania jej majetku. Dôležitými dokumentami sú tiež Výročné správy. Každoročne je v nich zhrnutá činnosť nadácie, jej dosiahnuté výsledky a finančné prehľady.

Verejnoprospešný účel Nadácie Aevis podľa nadačnej listiny

„Verejnoprospešným účelom nadácie je podpora ochrany životného prostredia so zvláštnym zreteľom na záchranu a obnovu prirodzených lesov v duchu filozofie hlbokej ekológie, podpora aktivít občanov, občianskych iniciatív a mimovládnych organizácií v tejto oblasti, vzdelávanie a výchova prostredníctvom poradenských, publikačných, výchovno-osvetových, kultúrno-spoločenských a konkrétnych manuálnych aktivít.“ 

Nezisková organizácia Aevis

V roku 2016 založila Nadácia Aevis neziskovú organizáciu Aevis n.o. Jej poslaním je ochrana divokej prírody, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podpora miestnych komunít a regionálneho rozvoja. Aevis n.o. napĺňa svoje neziskové poslanie najmä prostredníctvom realizácie vlastných aktivít, projektov a programov a poskytovania všeobecne prospešných služieb. Medzi oblasti ktorým sa nezisková organizácia venuje patrí predovšetkým:

  • ochrana životného prostredia prostredníctvom návratu divokej prírody a zachovávania prírodných hodnôt,
  • podpora regionálneho rozvoja, miestnych komunít a zachovania kultúrnych hodnôt predovšetkým prostredníctvom prírodného turizmu,
  • podpora spolupráce medzi subjektmi verejného a súkromného sektora,
  • vzdelávanie a výchova najmä v oblasti ochrany divokej prírody, zachovávania prírodných a kultúrnych hodnôt a prírodného turizmu.

Nezisková organizácia realizuje projekty Vlčie horyMenej bariér pre viac úžitku z prírodyŠanca pre prírodu, šanca pre región, Výskumníci pohraničia Vlčích hôr a Rozvojový​ ​koncept​.

O NÁS

NAŠE PROJEKTY

NADAČNÉ FONDY

PODPORTE NÁS

Kontakt

aevis@aevis.org

+421 907 407 955

Sledujte nás